ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง เมื่ออยากขายบ้าน

ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง เมื่ออยากขายบ้าน

ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง เมื่ออยากขายบ้าน

            หลายคนมีเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจขายบ้าน หรือคอนโดเก่า แล้วไปซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ โดยเหตุผลส่วนมากจะมาจากบ้านเดิมนั้นตั้งอยู่ในทำเลทองทำให้มีราคาประเมินสูง รองลงมาคืออยากย้ายถิ่นฐานทำมาหากิน ต้องการเปลี่ยนที่อยู่เป็นต้น ซึ่งหลายคนคาดหวังจะได้เงินมาเป็นทุนในการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ต่างก็ต้องผิดหวังไปตามกัน เมื่อมาเจอกับค่าภาษี!!

นั่นเป็นเพราะภาษีจากการขายบ้าน จะทำให้เงินได้ที่ได้รับลดน้อยลงกว่าที่คาดหวังไว้ ส่งผลให้มีเงินทุนไม่พอสำหรบซื้อที่อยู่ใหม่ ดั้งนั้น ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ และต้องรู้ด้วยว่าภาษีจากการขายคอนโด หรือบ้านมีอะไรบ้าง

ขายบ้านต้องเสียภาษีเงินได้ รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ

ราคาที่ได้จากการขายบ้าน จะนำมาใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักภาษี โดยจะใช้ราคาประเมินจากกรมที่ดินเป็นตัวตั้ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่า ราคาซื้อขายจริงนั้นจะเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ เช่น บ้านหลังนี้มีราคาจริง 4 ล้านบาท ส่วนราคาประเมินอยู่ที่ 5 ล้านบาท ก็ต้องทำการคำนวณภาษีที่จะได้จากราคาดังกล่าว หรือถ้าราคาประเมินอยู่ที่ 2 ล้านบาท แต่ซื้อขายกันใน ราคา 3 ล้านบาท ก็จะคำนวณค่าภาษีที่ต้องจ่ายได้ 2 ล้านบาทเป็นต้น

สำหรับภาษีจากการขายบ้านประเภทนี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบ้านที่ขายนั้น ต้องถือครองมาไม่ถึง 5 ปี โดยจะเริ่มนับตั่งแต่วันที่รับโอนบ้านมาเป็นชื่อเรา ซึ่งภาษีธุรกิจดังกล่าวจะคิดอยู่ที่ 3.3% จากราคาขายจริง และราคาประเมิน เช่น หากบ้านที่ขายมีราคา 11 ล้านบาท มีราคาประเมิน 9 ล้านบาท และถือครองมา 3 ปี จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% โดยวิธีการคำนวณจากราคาขายจริง ก็จะพบว่ามีค่าภาษีธุรกิจที่ต้องจ่ายเฉพาะอีก 363,000 บาท

ขายบ้านต้องเสียค่าอากรแสตมป์

รายรับที่ได้จากการขายบ้าน คอนโด หรือที่ดินนั้น จะต้องทำการเสียค่าอากรแสตมป์คิดเป็นอัตรา 0.5% ของราคาประเมิน ถึงอย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบพบว่า มีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่ก่อนแล้ว ก็จะได้รับการยกเว้นเสียค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น สรุปคือ เมื่อขายได้แล้ว จะต้องทำการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือค่าอากรณ์แสตมป์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บพร้อมกันทั้ง 2 ประเภท

ขายบ้านต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมจากการขายบ้านของกรมที่ดิน จะคิดอยู่ที่ 2% จากราคาประเมิน หากคิดตามตัวอย่างข้างบน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเป็นเงิน 180,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อต้องการขายที่ดิน บ้าน หรือคอนโดก็ตาม ควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงคำนวณค่าใช้จ่ายออกมาคร่าว ๆ ก่อน เพื่อให้สามารถกำหนดราคาที่แน่นอนได้